Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС в с. Кръстава на 27 ноември 2014 г.

                                                                                                                                                                                Приложение № 3

                                                     към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОВОС

                                               (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

            

Обява

за среща за обществено обсъждане

 

от РЕСУРС-1 АД гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. ”Здравец” № 5

 

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Ресурс-1 АД  УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че се организира среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

 

”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”"

 

Срещата ще се проведе на 27.11.2014г., от 18 часа, в в с. Кръстава, община Велинград в залата на Младежки дом в с. Кръстава.

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от  09  до 16 часа в  в кметство с. Кръстава,  деловодство при Джалил Джалил; в РИОСВ гр. Пазарджик; на сайта на Община Велинград и на сайта на РЕСУРС-1 АД гр. Пловдив http://www.resurs1.bg/.

 

Писмени становища могат да се предоставят в кметство с. Кръстава,  деловодство при Джалил Джалил или на срещата за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Георги Налджиев  - тел. 032/609 411; 032/609 240.

 

От Ресурс -1 АД - Пловдив