Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС във Велинград на 28 ноември 2014 г.

 

                                                                                                                                                                                 Приложение № 3

                                                     към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОВОС

                                               (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

            

Обява

за среща за обществено обсъждане

 

от РЕСУРС-1 АД гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. ”Здравец” № 5

 

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Ресурс-1 АД  УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че се организира среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

 

”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”"

 

Срещата ще се проведе на 28.11.2014г., от 17,30 часа, в гр. Велинград в голямата зала на Общината.

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от  09  до 16 часа в старата сграда на Община Велинград, ет.2, стая №16 при инж. Станимир Живков; в РИОСВ гр. Пазарджик; на сайта на Община Велинград и на сайта на РЕСУРС-1 АД гр. Пловдив http://www.resurs1.bg/.

 

Писмени становища могат да се предоставят при главен еколог на община Велинград – инж. Станимир Живков /старата сграда на община Велинград, ет. 2, стая №16/ или на срещата за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Георги Налджиев  - тел. 032/609 411; 032/609 240.

 

От Ресурс -1 АД - Пловдив