Отговори на запитвания по време на обществените обсъждания

По време на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС за ИП "Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица център"", проведени на 27 и 28  ноември 2014 в с. Кръстава и във Велинград съответно, към авторите на Доклада постъпиха запитвания.
Отговорите на тези запитвания можете да намерите

тук